Projektid

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli arendamine Antsla ja Rõuge valla territooriumil (ISTE)

MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus osaleb projektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses” (ISTE).

Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Eesmärgiks on psüühilise erivajadusega inimeste toetamine ja nendele vajalike toetavate teenuste korraldamise tõhustamine, mis loob eeldused psüühilise erivajadusega inimeste suuremale iseseisvusele ja parandab nende võimalusi ühiskonnaelus kaasa lüüa.

Projekti kohta on rohkem infot leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: ISTE projekt

Katsetatava isikukeskse teenusmudeli sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

ta on vähemalt 16-aastane;

tal ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;

sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:

ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajab vähesema toetusega teenust);

või

ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras;

või

ta vajab KOVi sotsiaaltöötaja või SKA teenuste konsultandi (SKA juhtumikorraldaja) hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid.

Erihoolekande teenusmudeli katsetamises osalev abivajaja ei tohi samal ajal saada erihoolekande- või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid praeguses riiklikus süsteemis. Samuti ei tohi teenusmudelis osalev abivajaja saada samal ajal samalaadseid teenuseid mitme välisrahastusel (sh Euroopa Sotsiaalfondist) rahastatava tegevuse raames.

MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus on projektipartner Antsla ja Rõuge vallale.

Projekti koordineerivad: 

Antsla Vallavalitsuse esindaja  Malle Kodu (5342 1577; malle@antsla.ee)

Rõuge Vallavalitsuse esindaja Maire Grosmann (5330 0153, maire.grosmann@rougevald.ee);

MTÜ Lõuna - Eesti Erihooldusteenuste Keskuse esindaja Ere Tuunas (5308 8580; ere.tuunas@ehtk.ee).

 

 

 

 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli arendamine Antsla Valla territooriumil (ISTE)

Projekti eesmärk on arendada isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamist Antsla   valla haldusterritooriumil 01.01.2022 - 31.12.2022.  Projektis toetatakse raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealisi, st. alates 16 eluaastast kuni vanaduspensioni ealisi inimesi, kelle elukoht on registreeritud Antsla  valla haldusterritooriumil.Teenust osutatakse kuni  15-le  abivajavale inimesele. 

 Pilootprojekti raames pakutakse abivajajatele  erineva sisuga toetust (nö teenuskomponentidest koosnevat teenust), mis põhineb seni erihoolekande- ja sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja kohaliku omavalitsuse teenuste osaks olevatel tegevustel. Uues teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest (ehk teenuskomponentidest). Projekti koordineerivad: 

Antsla  Vallavalitsuse esindaja  Malle Kodu   

 MTÜ Lõuna - Eesti Erihooldusteenuste Keskuse esindaja Ere Tuunas

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli arendamine Rõuge Valla territooriumil (ISTE)

Projekti eesmärk on arendada isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamist Rõuge  valla haldusterritooriumil 01.04.2022 - 31.12.2022.  Projektis toetatakse raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealisi, st. alates 16 eluaastast kuni vanaduspensioni ealisi inimesi, kelle elukoht on registreeritud Rõuge valla haldusterritooriumil.Teenust osutatakse kuni  kaheksale  abivajavale inimesele. 

 Pilootprojekti raames pakutakse abivajajatele  erineva sisuga toetust (nö teenuskomponentidest koosnevat teenust), mis põhineb seni erihoolekande- ja sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja kohaliku omavalitsuse teenuste osaks olevatel tegevustel. Uues teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest (ehk teenuskomponentidest). Projekti koordineerivad: 

Rõuge  Vallavalitsuse esindaja  

Egle Veinberg,  e-post monistesotsiaal@rauge.ee 

 MTÜ Lõuna - Eesti Erihooldusteenuste Keskuse esindaja

Ere Tuunas e-post: ere.tuunas@ehtk.ee

 Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal

 Projekti periood 01.01.2021 - 31.12.2022.

Projekti eesmärk on parandada vaimse tervise häiretega eakate toimetulekut oma kodus ja nende lähedaste võimalusi osaleda tööturul. Selleks töötatakse välja Võru maakonna omavalitsusi ja teenuseosutajaid ühendav jätkusuutlik koostöömudel ning sihtgrupi eripära arvestavad integreeritud teenused. Projekti käigus osutatakse teenuseid vähemalt 100 inimesele.

Projekti partnerid:
Võrumaa Arenduskeskus (juhtpartner)
Antsla Vallavalitsus
Rõuge Vallavalitsus
Setomaa Vallavalitsus
Võru Vallavalitsus
Võru Linnavalitsus
Mittetulundusühing Elu dementsusega
Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus, koordinaator on  Ere Tuunas

Kontaktid: ere.tuunas@ehtk.ee, mob 53088580

Tegevused:

  • Omavalitsusi, teenusepakkujaid ja teisi sidusgruppe ühendava koostöövõrgustiku arendamine. Omavalitsusteülese teenuse korralduse mudeli disainimine.
  • Integreeritud teenuste ja nõustamisteenuste osutamine vaimse tervise häiretega eakatele ning nende lähedastele.
  • Koolitused spetsialistidele eakate vaimse tervise häirete varaseks märkamiseks ja vaimse tervise häiretega eakate teadlikuks abistamiseks.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli arendamine Antsla Valla territooriumil (ISTE)

Projekti eesmärk arendada isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamist Antsla valla haldusterritooriumil 01.06.2020 - 31.12.2021.  Projektis toetatakse raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealisi, st. alates 16 eluaastast kuni vanaduspensioni ealisi inimesi, kelle elukoht on registreeritud Antsla valla haldusterritooriumil.Teenust osutatakse kümnele  abivajavale isikule ajavahemikul 15.06.2020 - 31.12.2021. 
 Pilootprojekti raames pakutakse abivajajatele  erineva sisuga toetust (nö teenuskomponentidest koosnevat teenust), mis põhineb seni erihoolekande- ja sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja kohaliku omavalitsuse teenuste osaks olevatel tegevustel. Uues teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest (ehk teenuskomponentidest). Erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Igale abi papersonaalset tuge selleks määratud spetsialist (tegevusjuhendaja, psühholoog, eripedagoog, füsioterapeut, kogemusnõustaja jne)  kes teda nõustab ja koordineerib koostööd teiste osapooltega.

Projekti koordineerivad: 
Antsla Vallavalitsuse esindaja  Malle Kodu ja   MTÜ Lõuna - Eesti Erihooldusteenuste Keskuse esindaja Ere Tuunas. 

Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse peremajade ehitustööd

MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus on asunud ellu viima Euroopa Struktuurifondidest kaasrahastatud projekti „Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste keskuse erihoolekandeteenuse reorganiseerimine“. Projekti eesmärgiks on tagada Lõuna-Eesti Erihoolekandeteenuste Keskuse klientidele kvaliteetse, kliendikeskse ning deinstitutsionaliseerimise põhimõtetele vastava ööpäevaringse erihooldusteenuse ja kogukonnas elamise teenuse pakkumine.Toetuse määr on 85% protsenti projekti abikõlblikest kuludest ja  maksimaalne suurus 943 789,00 Projekti tulemusena rajatakse kaks peremaja tüüpi ühekordset hoonet Võru linna , Kreutzwaldi 109 kinnistule, aadressile Kraavi 2a ja Kraavi 2b. Ehitus algas 01.04.2019 ja ehitamise perioodiks on planeeritud 11kuud. Ehitajaks on OÜ Semuehitus. Omanikujärelvalvet teostab OÜ Pärn Projekt.

Täiskasvanute tugiisiku teenuse kättesaadavuse parandamine Võrumaal

Projekti periood 01.02.2017-28.02.2019

Projekti juhib Võrumaa Omavalitsuste liit, projektijuht Kadri Kangro.  Projekt   hõlmab kõiki Võrumaa omavalitsusi.  Projekti eesmärk on parandada Võrumaal elavate tööealiste erivajadustega inimeste toimetulekut   ja osalemist tööturul. Tugiisiku teenuse osutamist korraldab  on MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus, koordinaator on Ere Tuunas.   Tugiisiku teenuse vajaduse tekkimise  puhul on vajalik pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kellega koos hinnatakse teenuse vajadus ja maht.   

Kaitstud töö teenus koostöös Sotsiaalkindlustusametiga

Koostöös Sotsiaalkindlustusametiga on alanud Kaitstud töö teenuse osutamine 20-le psüühilise erivajadusega inimesele Võrumaal.  Teenust osutatakse  alates veebruar kuni detsember 2016.  Erihooldusteenuste Keskuses on loodud 8 kaitstud töökohta erivajadusega inimestele.  Inimesed saavad teha jõukohast tööd ruumide ja territooriumi korrashoiul, käsitöö- ja õmblemise töötoas, abitöödel köögis ja pesulaos ning tegeleda puutööga.          

Teenuse eesmärk on luua erivajadustega inimestele töötamise võimalus arvestades nende vajadusi töökeskkonnas. Projekti eesmärgiks on pakkuda kaitstud töö teenust kõikides Eesti maakondades. Teenus on suunatud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuude, nägemispuude või inimestele, kes on läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse, on tuvastatud puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel, on tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse (RPKS) alusel. Teenusele saamiseks on vajalik pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole. 

Kaitstud töö teenus koostöös Töötukassaga

Koostöös Eesti Töötukassaga osutame alates 01.11.2016 kuni 31.12.2018 kaitsud töö teenust Võru linnas elavatele vähenenud töövõimega inimestele. Teenust osutatakse kuni 8-le inimesele. Kaitstud töö tähendab, et vähenenud töövõimega inimene saab  teha võimetekohast tööd talle jõukohases tempos, sobivas ja erivajadusi arvestavas töökeskkonnas, kus on tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi. Kaitstud töö teenusele saamiseks on vajalik pöörduda oma töövahenduskonsultandi või töötukassa juhtumikorraldaja poole. 

Nõustamisteenuste osutamine

 

ESF projekti "Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele" raames on koostöö Sotsiaalkindlustusametiga alates 03.2016- 30.11.2018.  Sotsiaalkindlustusamet on tellinud projekti raames tugiisikuteenust, psüholoogilise nõustamise ja perenõustamise teenust ning võlanõustamise teenust Võrumaal elavatele toimetulekuraskustes inimestele. Teenuste saamiseks on vajalik pöörduda omavalituse sotsiaaltöötaja poole.