Uudised

Tugigrupi kohtumine dementsusega inimeste lähedastele 14.11.2023

Kui sul on lähedane, kelle eest on vaja hoolt kanda, sest:
➡️tal esinevad mäluhäired, unustab igapäevased tegemised ja toimetused;
➡️mõnikord eksib ära tuttavas kohas, ei tunne ära tuttavaid inimesi ja oma asju;
➡️kipub ära unustama enese eest hoolitsemise ja mõnikord ei saa aru kellaajast;
➡️tal on muud toimetulekut segavad asjaolud.
Tugigrupp on tasuta!
Registreeri kohtumisele: ere.tuunas@ehtk.ee või telefonil 5308 8580.
 

MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse tiimi idee jõudis NULA inkubaatorisse

🎯 Reedel valiti meie poolt käima lükatud idee NULA inkubaatorisse ( idee jõudis 10-ne parima hulka 67-st). 
Aitäh kogu tiimile jõupingutuse eest!
Meie idee: Vaimse tervise mured kimbutavad inimesi aina enam ning abivajajatele koheselt ja kodu lähedal pakutavaid teenuseid on vähesel määral, lisaks on teenustele saamise ootejärjekorrad pikad.
Soovime luua mudelina inimesekeskse vaimse tervise kogukonnateenuse, kasutades kohaliku kogukonna ressursse, kaasates inimesi kogukonnast kogemusnõustajateks.
#vaimnetervis #kogukonnateenused #uutloomas
 
Tänavu laekus NULA inkubaatorisse 67 ideed, mille eesmärk on leida lahendusi mõnele ühiskondlikule probleemile. Oma eriala tippspetsialistid lugesid läbi kõik saabunud ideed ning valisid välja kümme meeskonda, kes asuvad oma esialgsest ideest arendama toimivat lahendust.
Foto kirjeldus ei ole saadaval.
 

Võumaa Arenduskeskus jagas Eesti Vabariigi 105. aastapäeva tähistamise eel Võru maakonna kõrgemaid autasusid

Võrumaa Arenduskeskus jagas Eesti Vabariigi 105. aastapäeva tähistamise eel Võru maakonna kõrgemaid autasusid

Võru maakonna teenetemärgi pälvis ka meie keskuse endine juht Kaja Solom - hingestatud panuse eest Võru maakonna tervishoiu ja erihoolekandeteenuste süsteemi arendamisel ja juhtimisel.

Kaja tänusõnad:  "Mul on rõõm jagada tähelepanekut, et meie tööd vaimse tervise vallas märgatakse ja väärtustatakse. Võru Maakonna teenetemärk, mille sain eilsel Võrumaa Arenduskeskuse tänuüritusel, on märk väärtustamisest. Märgiga käib kaasas tänu ja tunnustus meie keskusele, iga töötaja panusele ja pühendumisele.  Oleme üheskoos jätnud  tuntava jälje valdkonna arengusse ja vaimse tervise edendamisse.  Oleme vajalikud, meie tööl on tähendus ja mõju vaba Eesti kestmisele ja arengule. Head Eesti Vabariigi aastapäeva!" 

Palju õnne Kajale MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse pere poolt! Oleme tänulikud ja uhked!

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024

MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus osaleb projektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses” (ISTE).

Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Eesmärgiks on psüühilise erivajadusega inimeste toetamine ja nendele vajalike toetavate teenuste korraldamise tõhustamine, mis loob eeldused psüühilise erivajadusega inimeste suuremale iseseisvusele ja parandab nende võimalusi ühiskonnaelus kaasa lüüa.

Projekti kohta on rohkem infot leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: ISTE projekt

Katsetatava isikukeskse teenusmudeli sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

ta on vähemalt 16-aastane;

tal ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;

sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:

ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajab vähesema toetusega teenust);

või

ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras;

või

ta vajab KOVi sotsiaaltöötaja või SKA teenuste konsultandi (SKA juhtumikorraldaja) hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid.

Erihoolekande teenusmudeli katsetamises osalev abivajaja ei tohi samal ajal saada erihoolekande- või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid praeguses riiklikus süsteemis. Samuti ei tohi teenusmudelis osalev abivajaja saada samal ajal samalaadseid teenuseid mitme välisrahastusel (sh Euroopa Sotsiaalfondist) rahastatava tegevuse raames.

MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus on projektipartner Antsla ja Rõuge vallale.

Projekti koordineerivad: 

Antsla Vallavalitsuse esindaja  Malle Kodu (5342 1577; malle@antsla.ee)

Rõuge Vallavalitsuse esindaja Maire Grosmann (5330 0153, maire.grosmann@rougevald.ee);

MTÜ Lõuna - Eesti Erihooldusteenuste Keskuse esindaja Ere Tuunas (5308 8580; ere.tuunas@ehtk.ee).

 

 

 

 

.

Tegevusjuhendaja - ootame Sind!

Kui Sulle meeldib, et üks tööpäev ei ole sarnane eelmisega, kui Sa oled empaatiline ning oskad näha inimese haiguse taga tema tugevusi ja toetada teda sellel rajal, oled väga hea suhtleja, loovate lahenduste otsija ning leidja, meeskonnamängija, siis on see töö Sinu jaoks!

Tegevusjuhendaja tööülesanded on:
* abi osutamine psüühilise erivajadusega klientide igapäevaelu korraldamisel;
* klientide juhendamine, suunamine ning abistamine igapäevaelu toimingute sooritamisel (sh hügieenitoimingud);
* huvi- ja igapäevategevuste korraldamine klientidele;
* klientidele turvalise ja sõbraliku elukeskkonna tagamine;
* klientide motiveerimine erinevatesse tegevustesse;
* klienditöö dokumentide täitmine.

Nõuded:
Sul on vähemalt keskharidus; Sa oled läbinud tegevusjuhendaja õppe või on läbimisel sissejuhatav tegevusjuhendajate 40-tunnine e-koolitus; Sul on väga heal tasemel eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas ning saad aru lihtsamatest venekeelsetest fraasidest; Sinu arvutioskus on kasutajasõbralikult arvestataval kesktasemel, mis tähendab, et Sa oskad töötada dokumentidega ning neid ka koostada; kasuks tuleb B-kategooria juhiloa olemasolu.

Omalt poolt pakume
* toetavat ja sõbralikku meeskonda;
* paindlikku tööaega graafiku alusel;
* puhkust 35 kalendripäeva;
* ühiseid ettevõtmisi;
* erinevaid koolitusvõimalusi, mis seonduvad ametikohaga;
* igakülgset juhendamist sisse-elamise perioodil ja isiklikku mentorit.

Kandideerimise tähtaeg on 06.02.2023; vajalikud dokumendid CV (elulookirjeldus) ja motivatsioonikiri palun edastada meiliaadressil triinu.oispuu@ehtk.ee
Tööle asumisel on vajalik esitada kehtiv tervisetõend, haridustaset tõendav dokument ja Karistusregistri õiend.

Lisainfo: Triinu Õispuu telefon: +372 5197 5715 (tööaegadel E-R 8 – 16)